کار در پروژه‌های انکشافی هالند

From Visas For Afghans
Revision as of 18:39, 23 August 2021 by Afeditor (talk | contribs) (Created page with "<div lang="fa" dir="rtl">متاسفانه طوری که دیده می‌شود، هالند تنها درخواست ویزای کسانی را می‌پذیرد که با نی...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
متاسفانه طوری که دیده می‌شود، هالند تنها درخواست ویزای کسانی را می‌پذیرد که با نیروهای نظامی آن کشور کار کرده اند.[1]

منابع خارجی