ویزه پی3

From Visas For Afghans
Revision as of 22:58, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

ویزای اولویت شماره 3

شما ممکن است تحت برنامه اولویت سوم (P3) بمنظور یکجا شدن با خانواده، واجد شرایط پذیرش در ایالات متحده باشید. بستگان شما در ایالات متحده باید باید با نزدیکترین آژانس اسکان مجدد تماس بگیرند.[1]

منابع