همکاری با سوئد (سویدن)

From Visas For Afghans
Revision as of 20:09, 27 August 2021 by Afeditor (talk | contribs) (Created page with "<div lang="fa" dir="rtl"> افغان‌های که با نیروهای نظامی سویدن در افغانستان کار کرده اند، (احتمالاً) ویزه در...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

افغان‌های که با نیروهای نظامی سویدن در افغانستان کار کرده اند، (احتمالاً) ویزه دریافت خواهند کرد.[1] در مورد سایر کارمندان غیرنظامی تا بحال خبر موثقی در دست نیست.[2]

چی باید کرد؟

یک ایمیل با عنوان «Contact 2021» به ایمیل آدرس «ambassaden.kabul@gov.se» بفرستید.[3]

منابع بیرونی