همکاری با کشور نیوزیلند

From Visas For Afghans
Revision as of 18:47, 23 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
نیوزیلند برنامه اسکان مجدد را برای کسانی که با نیوزیلند همکاری داشته اند (بشمول نیروهای نظامی، پولیس و وزارت امور خارجه و تجارت)، ارائه می‌کند.[1]

چی باید کرد؟

یک ایمیل به آدرس (afghanistanresponse@mfat.govt.nz) بفرستید و این موارد را ضمیمه سازید:

  • توضیحات در مورد اینکه واجد شرایط بودن شما را نشان دهد (بطور مثال شما به حیث ترجمان کار کرده اید)
  • اسناد حمایوی جهت تائید واجد شرایط بودن تان
  • یک کاپی از پاسپورت (یا کارت هویتی تصویری) شخص درخواست دهنده و هر یکی از اعضای فامیل نزدیکش همراه با شماره تماس و موقعیت فعلی

منابع خارجی