همکاری با پادشاهی متحده (انگلیس)

From Visas For Afghans
Revision as of 23:14, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs) (Created page with "شما چی نوع قرارداد داشتید؟ * مستقیماً با نیروهای نظامی یا سفارت کار می‌کردید * در یک شرکت / کمپنی...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

شما چی نوع قرارداد داشتید؟

  • مستقیماً با نیروهای نظامی یا سفارت کار می‌کردید
  • در یک شرکت / کمپنی یا نهاد غیردولتی با پروژه‌های که از سوی حکومت انگلیس تمویل می‌شد کار می‌کردید (همانند پیمان‌کار / قراردادی‌)