همکاری با پادشاهی متحده (انگلیس)

From Visas For Afghans
Revision as of 23:15, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
شما چی نوع قرارداد داشتید؟
  • مستقیماً با نیروهای نظامی یا سفارت کار می‌کردید
  • در یک شرکت / کمپنی یا نهاد غیردولتی با پروژه‌های که از سوی حکومت انگلیس تمویل می‌شد کار می‌کردید (همانند پیمان‌کار / قراردادی‌)