همکاری با آلمان

From Visas For Afghans
Revision as of 22:43, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

چی باید کرد؟

افغان هایی که برای آلمان کار می‌کردند (شامل پروژه‌های نظامی یا توسعه ای) باید:
به این آدرس، ایمیل بفرستند:

040.krise19@diplo.de

و یاهم در حالات اضطرار به این شماره‌ها تماس بگیرند:

0049(0)3018171000

0049(0)3050001000

این شامل آلمانی‌ها، افغان‌ها و سایر ملیت‌های همکاران بین‌المللی می‌شود. (بروزرسانی الی ساعت 8:30 صبح، روز جمعه 20 آگست 2021)