همکاری با آلمان

From Visas For Afghans
Revision as of 22:38, 20 August 2021 by Afeditor (talk | contribs) (Created page with "== چی باید کرد؟ == افغان هایی که برای آلمان کار می‌کردند (شامل پروژه‌های نظامی یا توسعه ای) باید: ب...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

چی باید کرد؟

افغان هایی که برای آلمان کار می‌کردند (شامل پروژه‌های نظامی یا توسعه ای) باید:

به این آدرس، ایمیل بفرستند: 040.krise19@diplo.de و یاهم در حالات اضطرار به این شماره‌ها تماس بگیرند 0049 (0) 30-1817-1000 or 0049(0)3050001000. . This includes They include Germans, Afghans and nationals of international partners (as of 08.30 on Friday, 20.08.2021).