ایا مونږ سره مو کار کړی

From Visas For Afghans
Revision as of 21:33, 23 August 2021 by Pashtowa (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

رسمی وب پاڼه: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/how.html

بیا څه وکړو

  • • ولېګۍ یو برېښنا لیک مطابق د اصلی ویب پاڼه لارښوونې باندې. official website.