همکاری با کانادا

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search
وب‌سایت رسمی: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/refugees/afghanistan/how.html

چی باید کرد؟

طبق دستورالعمل موجود در وب سایت رسمی، ایمیل بفرستید.