همکاری با دنمارک - ترجمان یا سفارت

From Visas For Afghans
Jump to navigation Jump to search

آن‌های که با نیروهای دنمارک ترجمان بودند و یا هم کارمند سفارت دنمارک در افغانستان، به کشور دنمارک منتقل خواهند شد. این شامل همه کسانی که مستقیماً کار کرده اند و یا از طریق قراردادی‌ها استخدام شده بودند، می‌شود.[1]

چی باید کرد؟

اسناد و معلومات از جریان کاری‌تان با دنمارک را به ایمیل آدرس «interpreters@mil.dk» بفرستید.[2]

منابع بیرونی